REKISTERISELOSTE

Koti- ja Siivouspalvelu Sallinen Oy:n asiakas- ja
henkilöstörekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojakäytäntöjä koskeva yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen asiakirja.

1. Rekisterinpitäjä

Koti- ja Siivouspalvelu Sallinen Oy

Monolantie 103

54330 Simola

Y-tunnus 2784477-2

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt

Taru Sallinen

Monolantie 103 B 4

54330 Lappeenranta

Puh. 050 589 5633

info@lappeenrannankotisiivous.fi

3. Rekisterin pitämisen tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Asiakasrekisteri, jota käytetään työsuhteen, asiakassuhteen tai yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hoitamiseen sekä rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin
suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta. Käsittelyn oikeusperuste on joko henkilön suostumus tai sopimussuhde, missä rekisteröity henkilö on osapuolena tai osapuolen edustajana tai yhteyshenkilönä.

4. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Nimi ja sosiaaliturvatunnus

Osoite

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Organisaatio ja asema

Organisaation osoitetiedot ja Y-tunnus

Muut mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat
tiedot.

Yrityksen ja asiakkaan välinen palvelusopimus, sekä hoito- ja palvelusuunnitelma, missä
määritellään avuntarpeet ja tarjottavat palvelut. Sopimuksesta käy ilmi
asiakkaan henkilötiedot ja lähiomainen, kenelle tietoja luovutetaan, palvelun
hinta ja käyntien sovittu ajankohta. Asiakkaan terveystietoja, jos asiakas niin
haluaa.

5. Säännönmukaiset tietolähteet ja henkilötietojenluovutus

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä henkilöltä
itseltään tai henkilön omaiselta. Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisteröidyn tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen lainsäädännön tai viranomaisten niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti tallennetut tiedot säilytetään lukitussa tilassa yrityksen toimipaikassa
osoitteessa Raastuvankatu 28. Sähköisesti tallennetut tiedot sijaitsevat salasanasuojatulla tietokoneella. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia rekisteristä saamistaan tiedoista.

7. Tietojen tarkastusoikeus, korjaaminen ja poistaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on.
Tarkastuspyyntö on lähetettävä yhteyshenkilölle (ks. kohta 3) kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse tai sähköpostitse. Henkilöllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla kirjallisesti yhteys rekisteriasioista vastaavaan henkilöön (ks. kohta 3). Voit myös, milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen. Henkilöllä on myös oikeus valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli katsot tietojasi käytettävän säädösten vastaisesti.

8. Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista esim. päättyneen työsuhteen,
asiakassuhteen tai erillisen hankkeen vuoksi, poistetaan kerran vuodessa.